PODPOWIEDZI:
VideoTesty.pl

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO VIDEOTESTY.PL

REGULAMIN ZAKUPU OFERT SPECJALNYCHREGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO VIDEOTESTY.PL

1.     POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.      Niniejszy regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania serwisu internetowego VideoTesty.pl znajdującego się pod adresem internetowym www. VideoTesty.pl. Postanowienia Regulaminu oraz wszelkich załączników i dodatków, będących jego integralnymi częściami wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności podmiotów posiadających prawo do prowadzenia i administrowania usługami udostępnianymi za pośrednictwem serwisu VideoTesty.pl.

2.      Przed skorzystaniem z Serwisu VideoTesty.pl należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Korzystając w jakikolwiek sposób z Serwisu, w tym w szczególności umieszczając w nim dowolny materiał Użytkownik potwierdza, że akceptuje jego postanowienia i zobowiązuję się do ich przestrzegania.

3.      Wiarygodność materiałów zamieszczanych przez Użytkowników w Serwisie nie jest kontrolowana przez Administratora. Serwis ma z założenia charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny. Administrator nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w Serwisie.

2.     DEFINICJE

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób:

1.      Regulamin - niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami, które wyraźnie się do niego odwołują;

2.      Serwis – serwis internetowy VideoTesty.pl znajdujący się w pod adresem internetowym www.VideoTesty.pl, stanowiący platformę internetową, na którą składa się szeregu elementów właściwych serwisom internetowym oraz kompleks usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników

3.      Administrator – podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, którym jest North Star Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Robotniczej 1/1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru pod numerem KRS 0000338747, NIP 8971756006, Regon 021081640

4.      Użytkownik - oznacza każdą osobę (fizyczną lub prawną), która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu.

5.      Użytkownik Zarejestrowany – Użytkownik, który dokonał rejestracji w Serwisie VideoTesty.pl i posiada swój unikalny Login oraz Nick zabezpieczone hasłem. Tylko taki Użytkownik może w pełni korzystać z Serwisu VideoTesty.pl, w tym w szczególności zamieszczać w Serwisie Materiały.

6.      Profil - zespół informacji, danych i innych elementów prezentujących i opisujących osobę danego Użytkownika, przekazywanych dobrowolnie i samodzielnie przez Użytkownika do Serwisu, zabezpieczonych hasłem dostępu do Serwisu, które są udostępniane i prezentowane w Serwisie. W Profilu agregowane są informacje o wszystkich Materiałach zamieszczonych przez Użytkownika w serwisie. Treści zgromadzone w Profilu udostępniane są pozostałym Użytkownikom.

7.      Baza Profili – zbiór danych, informacji i innych treści przekazanych dobrowolnie przez wszystkich Użytkowników do Serwisu, które są gromadzone i przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym przez Administratora za zgodą Użytkownika, na potrzeby świadczenia usług Serwisu.

8.      Materiały – wszelkie teksty (o charakterze informacyjnym, edukacyjnym itp.), opracowania, statystyki, wykresy, notki, komentarze, opinie, obrazy (pliki JPG i GIF) oraz inne treści (np. pliki dźwiękowe, filmy) przekazane do Serwisu przez Użytkowników w celu ich publikacji w Serwisie.

9.      Skrzynka e-mail - elektroniczna skrzynka pocztowa charakteryzująca się indywidualnym adresem internetowym danej osoby (adres e-mail), za pośrednictwem której dana osoba może wysyłać i odbierać, przechowywać wiadomości i inne dane w ramach usługi poczty elektronicznej

10.  Login oraz Nick - indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika w Serwisie, jaka została przez niego przybrana na etapie zakładania (rejestracji) Konta w Serwisie;

11.  Konto - dostępne dla danego Użytkownika po zalogowaniu (podaniu Loginu i hasła) miejsce w Serwisie, za pośrednictwem którego Użytkownik wprowadza i zarządza danymi, opisami i innymi elementami związanymi z udziałem w Serwisie, a także może wykonywać działania i operacje związane z funkcjonowaniem w Serwisie

3.     Informacje podstawowe oraz techniczne warunki korzystania z Serwisu.

1.      Właścicielem Serwisu jest firma North Star Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Robotniczej 1/1.

2.      Podstawowym przedmiotem Serwisu jest udostępnianie w sieci Internet treści informacyjnych i edukacyjnych dotyczących nowych technologii oraz usług i narzędzi umożliwiających aktywne korzystanie z Serwisu i wymianę informacji między Użytkownikami. Za pośrednictwem Serwisu świadczone są lub mogą być świadczone w przyszłości, odpłatne i nieodpłatne usługi na rzecz Użytkowników związane z przedmiotem Serwisu.

3.      Uczestnictwo i korzystanie z Serwisu VideoTesty.pl jest nieodpłatne dla wszelkich Użytkowników.

4.      Użytkownikom nie przysługuje żadne wynagrodzenie za uczestnictwo w Serwisie, w szczególności za zamieszczane tam Materiały.

5.      Baza Profili podlega ochronie prawnej, a Administratorem danych osobowych (w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. tekst jedn. Dz.U. 101, 926 z 2002 r.) zgromadzonych w Bazie Profili jest firma North Star Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Robotniczej 1/1. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych przetwarzanych przez powyższe podmioty, prawo do poprawiania tych danych oraz do żądania zaniechania ich przetwarzania poprzez usunięcie z Bazy Profili.

6.      Do tego, aby założyć Konto i być Użytkownikiem Serwisu oraz korzystać z jego zasobów niezbędne jest posiadanie komputera z dostępem do Internetu, urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, w tym w szczególności przeglądarki internetowej oraz posiadanie dowolnej aktywnej Skrzynki e-mail.
Do korzystania z Serwisu w pełnej funkcjonalności może być konieczne ustawienie w ustawieniach przeglądarki odpowiedniego poziomu Cookies, protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL bądź obsługi aplikacji JavaScript.

7.      Techniczne warunki korzystania z Serwisu, mają znaczenie dla prawidłowości funkcjonowania Serwisu, jego prawidłowego wyglądu w przeglądarce internetowej stosowanej przez Użytkownika, a także dla bezpieczeństwa danych Użytkownika zapisanych na Koncie w Serwisie. Każdy Użytkownik powinien stosować się do wskazanych przez Administratora warunków i wytycznych , a wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w sposób odmienny (umyślny lub nieumyślny), dokonywane są na jego wyłączną odpowiedzialność.

4.     Uczestnictwo w Serwisie

1.      Serwis VideoTesty.pl umożliwia Użytkownikom zapoznawanie się z zamieszczonymi w Serwisie Materiałami, a Użytkownikom Zarejestrowanym, również zamieszczanie własnych Materiałów.

2.      Serwis umożliwia Zarejestrowanemu Użytkownikowi zamieszczanie w Serwisie dowolnej liczby informacji tekstowych, materiałów wideo, plików graficznych w formacie JPG i innych Materiałów oraz ich edytowanie.

3.      Zarejestrowanymi Użytkownikami Serwisu mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne oraz osoby prawne.

4.      Procedura rejestracji i aktywacji Konta przebiega stopniowo za pośrednictwem Skrzynki e-mail i stron Serwisu, do czego konieczne są również działania Użytkownika opisane na każdym etapie procedury rejestracji.

5.      Osoba, która nie dokona ostatecznej aktywacji Konta zakładanego podczas rejestracji zgodnie z jej procedurą, może zostać pozbawiona możliwości skutecznego założenia Konta, a co za tym idzie Profilu o danym Loginie (Nick) zarezerwowanym czasowo dla tej osoby w Serwisie, jeżeli ostateczna aktywacja Konta nie zostanie dokonana w okresie trzech dni od otrzymania wiadomości e-mail z informacjami o kolejnych krokach niezbędnych do skutecznego założenia Konta.

6.      Jedna osoba może mieć tylko jedno Konto w Serwisie. Niedozwolone jest cedowanie lub udostępnianie Konta innym osobom, bez wyraźnej zgody Administratora.

7.      Poprzez zrealizowanie procedury rejestracji w Serwisie skutkującej założeniem Konta, Użytkownik zapewnia i oświadcza, iż:

1.     zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść Regulaminu;

2.     wszelkie dane osobowe oraz Materiały, w tym wizerunek na fotografiach i inne informacje składające się na Profil, przekazuje do Serwisu w sposób dobrowolny oraz wyraża zgodę na upublicznienie Profilu przez Administratora, co oznacza, iż dostęp do tych danych będzie miał lub może mieć nieograniczony krąg użytkowników Internetu.

3.     wyraża zgodę na przetwarzanie teraz i w przyszłości przez North Star Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu wszelkich przekazanych podczas rejestracji jak i późniejszej edycji Profilu lub w inny sposób, danych osobowych oraz Materiałów w celach upublicznienia tych informacji i danych osobowych poprzez ich prezentację na łamach Serwisu. Zgoda powyższa obejmuje również zezwolenie udzielone Administratorowi na wykorzystywanie powyższych danych i Materiałów przez Administratora w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w takich mediach jak Internet, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna, przy czym publikacja w mediach może odbywać się tylko w taki sposób, aby prezentowane informacje nie wskazywały na powiązania z imieniem i nazwiskiem lub sposobem bezpośredniego kontaktu z Użytkownikiem (bez numeru telefonu, adresu e-mail).

4.     wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej od Administratora oraz jego partnerów

8.      Zgodę Użytkownika, o której mowa w punkcie powyższym należy uważać w razie wątpliwości za nieodpłatną, niewyłączną oraz nieograniczoną czasowo i terytorialnie licencję obejmującą prawo do sublicencjonowania, która zostaje udzielona dla danego Materiału w momencie umieszczenia go w Serwisie i obejmuje poniższe pola eksploatacji:

1.     zapisywania Materiałów w pamięci komputerowej;

2.     publikowania i rozpowszechniania Materiałów w sieci Internet (w tym Serwisu VideoTesty.pl) i poza nią, w tym w formie papierowej;

3.     umieszczania Materiałów w bazach danych;

4.     wytwarzania określoną techniką egzemplarzy danego Materiału, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową w dowolnym formacie;

5.     zwielokrotnienia Materiałów (także w sieci Internet), w tym na każdym nośniku audiowizualnym, a w szczególności na nośniku magnetycznym i dysku komputerowym oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego,

6.     prawo dokonywania obróbki komputerowej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji Materiałów, wymaganych przez specyfikę medium internetowego;

7.     wykorzystania Materiałów w różnych formatach, w tym w postaci drukowanej w całości lub we fragmentach, wraz z prawem włączania ich (lub ich fragmentów) do innych utworów i tworzenia opracowań (abstraktów);

8.     prawo publicznego odtwarzania oraz nadawania, a także publicznego udostępniania Materiałów w sieci Internet w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

9.     wprowadzania do obrotu, użyczenia lub najmu danego Materiału, w tym przekazywania Materiałów, także odpłatnego, agencjom prasowym i innym podmiotom prowadzącym podobną działalność;

10.publicznego udostępniania danego Materiału;

11.wykorzystania Materiałów w celu promocji i reklamy;

9.      Liczba Materiałów zamieszczanych w Serwisie przez Użytkownika oraz czas przechowywania plików w Serwisie VideoTesty.pl nie jest ograniczona. Administrator zastrzega sobie jednak w przyszłości prawo do wprowadzenia odpowiednich ograniczeń, w szczególności ze względów technicznych.

5.     PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

1.      Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie, a w szczególności do:

1.     nie używania w Materiałach nicków, awatarów, tytułów, opisów, treści itp. będących lub nawiązujących do wyrazów powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami,

2.     działania w sposób nie naruszający praw innych Użytkowników, w tym w szczególności majątkowych i osobistych praw autorskich,

3.     nie umieszczania w Serwisie VideoTesty.pl materiałów reklamowych lub zawierających treści oraz elementy graficzne o charakterze komercyjnym,

4.     nie korzystania z Serwisu w celu hotlinkowania, przez które rozumie się umieszczanie na prywatnych stronach linków do treści publikowanych w Serwisie

5.     nie podejmowania działań zmierzających do zdestabilizowania funkcjonalności Serwisu VideoTesty.pl,

6.     nie zamieszczania Materiałów zabezpieczonych przed ogólnym dostępem (np. zabezpieczonych hasłem),

7.     nie zamieszczania Materiałów niezgodnych z zakresem tematycznym Serwisu.

2.      Informacje przekazywane przez Użytkownika do Serwisu podczas procedury rejestracji lub edycji Profilu, mogą być moderowane przez Administratora, co oznacza, iż Administrator może odmówić opublikowania ich na łamach Serwisu, a tym samym zablokować Konto lub Profil Użytkownika, jeżeli podawane treści lub informacje będą niedozwolone ze względu na polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, treść Regulaminu oraz dobre obyczaje lub moralność.

3.      Zarejestrowany Użytkownik ma prawo do usunięcia niektórych z zamieszczonych przez siebie Materiałów.

4.      Zarejestrowany Użytkownik ma obowiązek usunąć w ciągu 48 godzin od edycji Materiały, łamiące obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu.

5.      Zarejestrowany Użytkownik nie ma możliwości usunięcia następujących Materiałów: odpowiedzi i komentarzy.

6.      Użytkownik umieszczając w serwisie jakiekolwiek Materiały oświadcza, iż są one wolne od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich oraz, że przysługują mu majątkowe prawa autorskie do treści, które nie są ograniczone na rzecz żadnej osoby trzeciej lub, że przysługują mu prawa do korzystania z tych treści (licencja), w tym prawo do wykorzystania wizerunku osoby trzeciej, obejmujące w szczególności prawo do publikowania i rozpowszechniania Materiałów w systemie on-line, w sieci Internet. Użytkownik zobowiązuje się przy tym do przedstawienia, w ciągu 7 dni od wezwania przez Administratora, odpowiednich dokumentów w tym zakresie.

7.      Użytkownik zobowiązuje się, że w momencie wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami w stosunku do North Star Sp. z o.o. z tytułu naruszenia jakichkolwiek ich praw przez zamieszczenie w Serwisie jakiegokolwiek Materiału przez Użytkownika, Użytkownik przejmie na siebie w całości koszty ewentualnego postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań.

8.      Zarejestrowany Użytkownik Serwisu ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za wszystkie Materiały, które w nim zamieścił. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych Materiałów.

9.      Użytkownicy mają prawo umieszczać komentarze i oceny dotyczące zamieszczonych w Serwisie Materiałów. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.

10.  Zamieszczane w serwisie Materiały, muszą być przypisane do określonych kategorii tematycznych. Kategorie nadaje Użytkownik, wybierając ją spośród dostępnych w Serwisie. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany kategorii na inną, jeśli przypisana kategoria nie odpowiada tematyce prezentowanych w niej Materiałów.

11.  Całkowicie zabronione jest i stanowi naruszenie niniejszego Regulaminu, umieszczanie w Serwisie Materiałów zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności:

1.     treści pornograficznych,

2.     propagujących piractwo fonograficzne i komputerowe,

3.     upowszechniających techniki łamania danych,

4.     upowszechniających wirusy

5.     oraz wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu, Materiałów.

12.  W przypadku odmowy przez Użytkownika usunięcia treści o których mowa w pkt. 11 Administrator ma prawo je usunąć samodzielnie, ewentualnie zablokować lub usunąć konto Użytkownika.

13.  Użytkownik może w każdym momencie zaprzestać korzystania z Serwisu oraz usunąć swoje Konto z Serwisu.

6.     ODPOWIEDZIALNOŚĆ, PRAWA ORAZ OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA

1.      Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:

1.     sposób korzystania z Serwisu VideoTesty.pl przez Użytkowników i skutki korzystania z Serwisu,

2.     treści przekazywane i publikowane /Materiały/ w Serwisie oraz za prawdziwość treści i danych umieszczanych przez Użytkownika,

3.     treść komentarzy umieszczanych przez Użytkowników,

4.     treść opisów charakteryzujących Profile Użytkowników zamieszczanych w Serwisie VideoTesty.pl,

5.     niezamierzone i niezawinione błędy w działaniu aplikacji udostępnianych Użytkownikom w ramach Serwisu VideoTesty.pl,

6.     szkody wynikłe z udostępnienia przez Użytkownika hasła dostępowego do Profili osobom trzecim, niezależnie od przyczyny, która to spowodowała (np. udostępnienie hasła osobie trzeciej przez Użytkownika, złamanie hasła przez osobę trzecią),

7.     skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu VideoTesty.pl,

8.     udostępnianie hasła i danych Użytkowników osobom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa bądź stosownych decyzji administracyjnych lub orzeczeń sądowych,

9.     utratę Materiałów zamieszczonych w Serwisie spowodowaną awarią sprzętu, dysfunkcją Internetu, działaniem osób trzecich lub ich usunięciem przez Administratora na podstawie przepisów Regulaminu.

2.      Administrator zastrzega sobie prawo do:

1.     okresowego wyłączania, w uzasadnionych przypadkach, Serwisu VideoTesty.pl bez uprzedniego powiadomienia Użytkowników,

2.     natychmiastowego skasowania każdego Materiału bez uprzedniego powiadomienia, w wypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa,

3.     natychmiastowego skasowania każdego Materiału, co do którego istnieje podejrzenie, że może on naruszać prawo, dobre obyczaje, uczucia, w tym uczucia religijne, oraz prawa osób trzecich,

4.     natychmiastowego zablokowania Profilu Użytkownika i wszystkich zamieszczonych przez niego Materiałów w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu Serwisu lub przepisów prawa,

5.     zaprzestania świadczenia usługi Serwisu, po uprzednim powiadomieniu Użytkowników na stronach Serwisu VideoTesty.pl,

6.     skasowania, w sytuacjach wyjątkowych, nie zawinionych przez Administratora, całej zawartości Serwisu VideoTesty.pl,

3.      Zakres dostępu lub zakres i sposób świadczenia poszczególnych usług Serwisu - zarówno już istniejących, jak i tworzonych w przyszłości - może być w każdym czasie zmieniany (rozszerzany lub ograniczany) przez Administratora. Administrator będzie informował na łamach Serwisu o każdej zmianie zakresu usług i przyczynach zmian.

4.      W sytuacjach wyjątkowych np. w przypadku konkursów Serwis ma prawo wprowadzić dowolne ograniczenia w zakładaniu Profili Użytkowników i dodawaniu Materiałów do serwisu VideoTesty.pl.

7.     BLOKADA I USUNIĘCIE KONTA

1.      W przypadku stwierdzenia przez Administratora, iż Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu, Administrator może zablokować Konto lub poszczególne usługi Serwisu, wraz z podaniem na łamach Serwisu stosownej informacji w tym zakresie dostępnej dla wszystkich Użytkowników. Administrator odblokuje Konto lub inne zablokowane usługi według własnego uznania, po zrealizowaniu przez Użytkownika działań wskazanych przez Administratora jako przyczyna blokady albo po upływie określonego czasu wskazanego przez Administratora, jako sankcja za naruszanie Regulaminu, pod warunkiem, że Użytkownik da należytą gwarancję przestrzegania Regulaminu.

2.      Konto może ponadto zostać usunięte przez Administratora bez jakichkolwiek uprzedzeń, co spowoduje całkowite i bezpowrotne usunięcie Konta i Profilu z Bazy Profili, jeżeli Administrator stwierdzi, iż Użytkownik rażąco lub nagminnie narusza postanowienia Regulaminu, a w szczególności korzysta z Serwisu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem.

8.     DANE OSOBOWE

1.      Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w związku z uczestnictwem w Serwisie VideoTesty.pl jako Zarejestrowany Użytkownik. Administratorem danych osobowych Zarejestrowanych Użytkowników jest firma North Star Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Robotniczej 1/1.

2.      Zarejestrowany Użytkownik, podając dane osobowe w formularzu rejestracyjnym, oświadcza że:

1.     są one zgodne z prawdą,

2.     wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych (stosownie do Ustawy z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych, tekst jedn. Dz. U. nr 101 poz. 926 z 2002 r. oraz ustawy z 18.07.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz. U. nr 144 poz. 1204 z 2002 r.) przez North Star Sp. z o.o. w celu promocji (marketingu) produktów i firm

3.      Każdy Zarejestrowany Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy zwrócić się listownie na adres North Star Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Robotniczej 1/1.

4.      Zgłoszenie przez Zarejestrowanego Użytkownika wniosku o usunięcie przez North Star Sp. z o.o. danych podawanych w formularzu rejestracyjnym, powoduje iż dalsze korzystanie z Serwisu w dotychczasowym zakresie jest niemożliwe z przyczyn technicznych i w związku z tym równoważne z usunięciem Konta tego Użytkownika.

9.     REKLAMACJE (Tryb i sposób składania reklamacji)

1.      Każdemu Użytkownikowi Serwisu VideoTesty.pl przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z jego funkcjonowaniem.

2.      Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres redakcja@videotesty.pl lub listownie na adres: North Star Sp. z o.o., 53-607 Wrocławiu, ul. Robotnicza 1/1.

3.      Administrator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania.

4.      Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.

5.      Administrator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt 3 w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych, lub napotka przeszkody z przyczyn od niego niezależnych (awarie sprzętu, sieci internetowej itp.). Administrator ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień - czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.

10.                       POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.      Wiarygodność materiałów zamieszczanych przez Użytkowników w Serwisie nie jest kontrolowana przez Administratora. Serwis ma z założenia charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny. Administrator nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w Serwisie.

2.      Administrator nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej i administracyjnej, za wykorzystywanie przez Użytkownika serwisu VideoTesty.pl w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

3.      Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, a w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.

4.      Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane Serwisem VideoTesty.pl prosimy kierować na adres: redakcja@videotesty.pl.

5.      Wszelkie informacje o naruszeniach przez Użytkowników postanowień niniejszego Regulaminu proszę kierować na adres: redakcja@videotesty.pl. O naruszeniach niniejszego Regulaminu można informować także poprzez strony Serwisu korzystając z odpowiednich odnośników Zgłoś nadużycie

6.      W sprawach związanych z Serwisem bądź Regulaminem właściwe jest prawo polskie.

11.                       ZMIANY REGULAMINU

1.      Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu.

2.      Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu lub w innych miejsca do tego przeznaczonych w Serwisie informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie do Serwisu po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.

3.      W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od zalogowania do Serwisu i niezwłocznie powiadomić Administratora o takiej decyzji. Oświadczenie Użytkownika o nie zaakceptowaniu zmienionego Regulaminu traktowane będzie jako wypowiedzenie umowy o korzystanie z Serwisu i niezwłocznie po jego otrzymaniu Administrator usunie Konto Użytkownika z Serwisu. Takie oświadczenie należy składać drogą elektroniczną na adres: redakcja@videotesty.pl lub listownie na adres: North Star Sp. z o.o., 53-607 Wrocław, ul. Robotnicza 1/1.

12.                       DOSTĘPNOŚĆ REGULAMINU

Regulamin wraz z wszelkimi załącznikami do niego zawsze dostępny jest w aktualnej wersji do pobrania pod adresem  https://www.videotesty.pl/Regulamin/ .

 


REGULAMIN ZAKUPU OFERT SPECJALNYCH

Serwis internetowy, działający pod adresem www.VideoTesty.pl prowadzony jest przez North Star Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Robotniczej 1/1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru pod numerem KRS 0000338747, NIP 8971756006, Regon 021081640.

STRONY TRANSAKCJI

 1. Stroną dokonującą zakupów w Serwisie internetowy www.VideoTesty.pl, zwaną dalej Klientem jest osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub przedsiębiorca. Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie Serwisu internetowego www.VideoTesty.pl jest właściciel Serwisu firma North Star Sp. z o.o. zwana dalej Sprzedawcą.
 2. Warunkiem przeprowadzenia transakcji sprzedaży jest przeprowadzenie rejestracji (Klientów, którzy jeszcze nie dokonali zakupów za pośrednictwem www.VideoTesty.pl) oraz akceptacja Regulaminu, a także pozostałych warunków sprzedaży.
 3. Przedmiotem transakcji są produkty z Oferty specjalnej prezentowane przez Serwis na stronie www.VideoTesty.pl. Wszystkie ceny prezentowane na serwisu internetowego VideoTesty.pl podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT oraz koszty dostawy, chyba że oferta stanowi inaczej. Cena podana w formularzu zamówienia jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia.
 4. W sprzedaży produktów promocyjnych, których ilość jest ograniczona realizacja zamówień uzależniona jest od kolejności wpłynięcia zamówienia do Sprzedawcy.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania oraz ich wycofania z oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w każdej chwili.
 6. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem serwisu internetowego można składać w czasie ważności oferty. Czas ten jest każdorazowo wyświetlany przy każdej ofercie specjalnej.
 7. Złożenie zamówienia jest wiążące w chwili, gdy na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail trafi informacja zwrotna od Sprzedawcy potwierdzająca realizację zamówienia.

8.      Umowa sprzedaży dochodzi do skutku tylko wtedy, gdy zostanie osiągnięta minimalna liczba Klientów nabywających daną ofertę. Jeżeli nie zostanie osiągnięta wymagana minimalna liczba zainteresowanych osób, umowa nie zostaje zawarta i wpłacone wcześniej przez Klienta środki zostają mu zwrócone. Minimalna liczba osób nabywających daną ofertę, jest każdorazowo wyświetlana przy każdej ofercie specjalnej.

 1. Modyfikacja zamówienia jest możliwa do czasu gdy zamówienie nie zostało jeszcze wysłane kurierem. Zmiana adresu doręczenia po zrealizowaniu wysyłki wiąże się z dodatkowym kosztem.
 2. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność produktu w magazynie lub u dostawców Sewisu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji. Klient ma 2 dni na podjęcie decyzji i złożenie zamówienia. Po przekroczeniu tego terminu, brak decyzji Klienta jest równoznaczne z rezygnacją ze złożenia zamówienia.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji zlecenia. W przypadkach budzących uzasadnione obawy oraz gdy nie jest przestrzegany niniejszy Regulamin Sprzedawca odstąpi od realizacji zlecenia.
 4. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji zlecenia był jak najkrótszy. Na czas realizacji zlecenia bezpośredni wpływ ma dostępność produktu, czas kompletowania przesyłki oraz czas dostarczenia przesyłki do Serwisu przez dostawcę.
 5. Koszt dostawy towaru jest wliczony w cenę produktu.
 6. Klient może wybrać jeden z poniższych sposobów realizacji płatności:
  • KARTĄ KREDYTOWĄ lub PRZELEWEM ELEKTRONICZNYM poprzez serwis platnosci.pl (w bezpiecznym połączeniu SSL 128 bitów)
 7. Odbiór przesyłki musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Klienta przechodzi prawo własności produktu oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia. Złożony podpis będzie traktowany jako potwierdzenie zgodności zamówienia z zawartością przesyłki.
 8. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz jej kompletności w obecności osoby ją dostarczającej. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji ilościowej bądź jakościowej jest spisanie w obecności pracownika firmy kurierskiej "Protokołu Reklamacji".
 9. Zgodnie z Ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z 2 marca 2000 (Dz.U. z dnia 31 marca 2000 roku), Klient ma prawo do rezygnacji z zakupu, bez podania przyczyn, w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia produktu. Szczegółowe informacje dotyczące zwrotu produktu znajdują się w rozdziale Zwroty.
 10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Klienta w formularzu zamówienia, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą takiego zlecenia ponosi Klient.
 11. Mimo zachowania należytej staranności w ofercie prezentowanej na www.VideoTesty.pl mogą wystąpić błędy, które nie mogą być podstawą roszczeń wobec Serwisu. W razie wątpliwości dotyczących oferty prezentowanej na www.VideoTesty.pl należy kontaktować się z Serwisem.

ZWROTY

Zgodnie z Ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z 2 marca 2000 (Dz.U. z dnia 31 marca 2000 roku), Klient ma prawo do rezygnacji z zakupu, bez podania przyczyn, w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia produktu.

 1. Warunkiem przyjęcia zwrotu jest poprawne wypełnienie formularzai przesłania go na wskazany adres e-mail zwroty@videotesty.pl. W informacji zwrotnej Klient otrzyma numer zwrotu, którym należy oznaczyć paczkę ze zwracanym produktem.
 2. Przesyłki nieoznaczone numerem zwrotu nie będą przez Sprzedawcę przyjmowane, podobnie jak przesyłki, których zawartość nie jest kompletna i zgodna z przedmiotem sprzedaży.
 3. Zwrotowi nie podlegają produkty, które są uszkodzone mechanicznie, nagrania video i audio, oprogramowanie komputerowe zapisane na nośnikach, jeśli zostało naruszone oryginalne opakowane, produkt lub usługa, jeżeli została ona wykonana według indywidualnego zamówienia Klienta, materiały eksploatacyjne i nośniki oraz produkty, które są niekompletne i posiadają zniszczone opakowanie.
 4. Przesyłki wysyłane na koszt Sprzedawcy nie będą przyjmowane.
 5. Klient zobowiązany jest do dostarczenia wskazanego w formularzu produktu w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania numeru zwrotu. Niedostarczenie przez Klienta zwracanego produktu w terminie 7 dni powoduje wycofanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.
 6. Pieniądze za dokonany zwrot zostaną przelane na wskazane w formularzu zgłoszeniowym konto bankowe. Zwrot pieniędzy następuje po odesłaniu przez Klienta podpisanej kopii faktury korygującej na adres sprzedawcy: North Star Sp. z o.o., ul. Robotnicza 1/1, 53-607 Wrocław.

PROCEDURY REKLAMACYJNE

North Star Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby oferowane produkty były jak najwyższej jakości. North Star Sp. z o.o. wyraża nadzieję, że zakupiony produkt będzie działał bezawaryjnie przez cały okres eksploatacji. Natomiast w przypadku wystąpienia awarii prosimy o zastosowanie się do poniższych informacji, które przyczynią się do usprawnienia obsługi posprzedażnej. Wszelkiego rodzaju zapytania dotyczące nieprawidłowości w funkcjonowaniu nabytego sprzętu powinny być zgłoszone drogą elektroniczną na adres e-mailowy zakup@videotesty.pl. Na podstawie zgłoszenia pracownik Serwisu skontakuje się z Państwem w celu przeprowadzenia wstępnej diagnozy. Gdy ustalenie przyczyn wadliwego działania sprzętu nie będzie możliwe do przeprowadzenia na jeden z powyższych sposobów lub czynności serwisowe będą wymagały bezpośredniego działania serwisu pracownicy działu Spółki przekażą informacje dotyczące dalszego postępowania. Produkty posiadające gwarancję udzieloną przez Sprzedawcę serwisowane są przez sieć wyspecjalizowanych serwisów regionalnych producenta. Reklamowane urządzenie można dostarczyć bezpośrednio do siedziby Serwisu (adres na www.VideoTesty.pl) lub przesłać na adres Spółki po wcześniejszym skontaktowaniu się z North Star Sp z o.o..

WARUNKI GWARANCJI UDZIELONEJ PRZEZ NORTH STAR SP. Z O.O.

 1. North Star Sp z o.o. zapewnia sprawne działanie urządzenia na które wydana jest Karta Gwarancyjna, pod warunkiem korzystania z urządzenia zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi. Urządzenie uważa się za obciążone wadą fizyczną, jeżeli nie spełnia funkcji określonych przez producenta w instrukcji obsługi lub nie jest możliwa jego eksploatacja zgodnie z przeznaczeniem, a przyczyna niesprawności wynika z wewnętrznych własności urządzenia.
 2. Gwarancja obejmuje urządzenia zaopatrzone w poprawnie wypełnioną Kartę Gwarancyjną, którą uznaje się za ważną, jeżeli jest ostemplowana i podpisana przez Sprzedawcę, posiada czytelnie i poprawnie wypełnione rubryki zawierające oznaczenie urządzenia, numery seryjne , datę i numer dokumentu sprzedaży, bez zmian i skreśleń.
 3. Ujawnione w okresie gwarancyjnym wady będą usuwane przez North Star Sp z o.o. nieodpłatnie. Dotyczy to robocizny i części zamiennych potrzebnych do naprawy. Wybór sposobu usunięcia wady należy do North Star Sp z o.o., który może usunąć wadę poprzez naprawę, wymianę uszkodzonego podzespołu lub wymianę urządzenia w całości. Wymienione podzespoły i urządzenia przechodzą na własność North Star Sp z o.o.. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt.
 4. Reklamujący zobowiązany jest dostarczyć urządzenie do siedziby North Star Sp z o.o. w oryginalnym opakowaniu fabrycznym. W przeciwnym przypadku Reklamujący ponosi ryzyko uszkodzeń, które mogą wyniknąć w transporcie do punktu serwisowego.
 5. Klient jest zobowiązany do zawiadomienia punktu serwisowego o niesprawności urządzenia niezwłocznie po ujawnieniu się wady. W celu realizacji przysługujących uprawnień gwarancyjnych należy dostarczyć do punktu serwisowego:
  • należycie wypełnioną Kartę Gwarancyjną,
  • niesprawne urządzenie,
  • świadectwo legalności (licencja) oraz nośnik dla oprogramowania, w trakcie eksploatacji którego, stwierdzono wadliwe funkcjonowanie urządzenia.
 6. North Star Sp z o.o. podejmie działania, aby naprawa mogła zostać wykonana w terminie 21 dni od daty dostarczenia urządzenia do siedziby Spółki. Jeżeli usunięcie usterek z powodu stopnia trudności wymaga dużego nakładu pracy lub działań dodatkowych, termin ten może ulec wydłużeniu, przy czym North Star Sp z o.o. dołoży wszelkich starań aby naprawę wykonać w możliwie najkrótszym terminie.
 7. W przypadku wystąpienia konieczności wymiany urządzenia, North Star Sp z o.o. zobowiązuje się wymienić urządzenie na nowe tego samego typu lub zbliżone o podobnych lub wyższych parametrach eksploatacyjnych.
 8. W przypadku, gdy wymiana urządzenia na nowe nie jest możliwa, Klientowi przysługuje prawo do zwrotu zapłaconej kwoty. Zarówno przy wymianie na nowy produkt jak i przy zwrocie zapłaconej kwoty potrąca się równowartość brakujących lub uszkodzonych przez Klienta elementów wchodzących w skład wyposażenia oraz kosztów ich wymiany (opakowanie, podręczniki, dyskietki lub płyty ze sterownikami i inne).
 9. Nieuznanie roszczeń gwarancyjnych przez North Star Sp z o.o. może mieć miejsce w następujących przypadkach:
  • uszkodzeń mechanicznych i wywołanych przez nie usterek,
  • uszkodzeń i wad powstałych w transporcie i przy przeładunku,
  • eksploatacji urządzeń w warunkach nie odpowiadających określonym w otrzymanej instrukcji obsługi,
  • wystąpienia usterek związanych z zainstalowanym oprogramowaniem w przypadku, gdy wynikają one z ingerencji użytkownika (np. usunięcie niezbędnych do funkcjonowania systemu operacyjnego plików, instalacja nieprawidłowych sterowników, działanie wirusów komputerowych itp.),
  • ingerencji osób innych niż przedstawicieli serwisu producenta a polegających na naprawach lub modyfikacjach konstrukcyjnych urządzeń,
  • wadliwego działania urządzeń na skutek wpływu czynników losowych np.: pożar, powódź, nieprawidłowe napięcie zasilania itp.
  • stosowania niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych lub środków konserwacyjnych innych niż zalecane przez producenta urządzenia lub w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem,
  • dokonywania zmian i skreśleń w Karcie Gwarancyjnej przez osoby nieupoważnione.
 10. W przypadku bezpodstawnej reklamacji, Zgłaszający reklamację zostanie obciążony kosztami przeprowadzonych czynności serwisowych.
 11. North Star Sp z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń wynikłe z przyczyn innych niż wady w nim tkwiące. Gwarancja nie daje prawa Klientowi do domagania się zwrotu utraconych zysków związanych z uszkodzeniem urządzenia oraz strat związanych z utratą danych na dysku i innych nośnikach danych. Przy dostawach oprogramowania obowiązują dołączone do pakietów warunki. Klient uznaje w całości warunki poprzez otwarcie zabezpieczonego pakietu.

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikłych z niezgodności produktu z umową.

Produkty, które posiadają kartę gwarancyjną inną niż karta gwarancyjna wydana przez North Star Sp z o.o. zalecamy serwisować w autoryzowanym serwisie gwaranta. W karcie gwarancyjnej winny znajdować się szczegółowe informacje dotyczące sposobu serwisowania takich produktów. Realizacja zobowiązań spoczywających na Sprzedawcy, a wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego oraz z treści ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002r. (Dz.U. 141 poz. 1176) odbywa się wyłącznie poprzez sieć serwisowych Sprzedawcy. Wadliwy produkt można dostarczyć bezpośrednio do siedziby North Star Sp z o.o. lub wysłać do Spółki po wcześniejszym skontaktowaniu się z pracownikiem North Star Sp z o.o.. Przesyłki na koszt odbiorcy nie będą przyjmowane przez serwis sprzedawcy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Serwis prowadzi wyłącznie sprzedaż detaliczną, w związku z tym Klient nie może nabyć więcej niż 5 tych samych lub podobnych produktów.

W wyniku złożenia zamówienia Sprzedawca uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa danych określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami). North Star Sp z o.o. nie udostępnia danych osobowych Klientów podmiotom trzecim w celach ich przetwarzania i wykorzystywania na potrzeby marketingu.

Właściwym sądem do rozstrzygania sporów powstałych na tle zawartej umowy jest sąd właściwy dla miejsca jej wykonania.

Sprzedawca jest uprawniony do zmiany niniejszego Regulaminu. W sprawach nieuregulowanych powyższym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.