PODPOWIEDZI:

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO VIDEOTESTY.PL

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania serwisu internetowego VideoTesty.pl znajdującego się pod adresem internetowym www. VideoTesty.pl. Postanowienia Regulaminu oraz wszelkich załączników i dodatków, będących jego integralnymi częściami wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności podmiotów posiadających prawo do prowadzenia i administrowania usługami udostępnianymi za pośrednictwem serwisu VideoTesty.pl.
 2. Przed skorzystaniem z Serwisu VideoTesty.pl należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Korzystając w jakikolwiek sposób z Serwisu, w tym w szczególności umieszczając w nim dowolny materiał Użytkownik potwierdza, że akceptuje jego postanowienia i zobowiązuję się do ich przestrzegania.
 3. Wiarygodność materiałów zamieszczanych przez Użytkowników w Serwisie nie jest kontrolowana przez Administratora. Serwis ma z założenia charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny. Administrator nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w Serwisie.
 4. Serwis VideoTesty.pl (dalej zwany: "Serwis") jest udostępniany przez "North Star Czajkowski Marcin" z siedzibą ul. Pawłowa 13/13, 53-604 Wrocław,
 5. Serwis obejmuje serwisy internetowe udostępnione w domenie internetowej VideoTesty.pl i jej subdomenach;
 6. W ramach Serwisu prezentowane są treści informacyjne o różnorodnej tematyce oraz treści o charakterze promocyjnym i reklamowym
 7. Osoba korzystająca z Serwisu nazywana jest Użytkownikiem Serwisu (dla zwana: "Użytkownik").
 8. W ramach Serwisu Użytkownicy mogą korzystać z usług elektronicznych umożliwiających im wypowiadanie się na dowolne tematy, samoprezentację oraz rozpowszechnianie pochodzących od nich treści, a także komunikowanie się.
 9. Korzystanie z Serwisu odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu, za wyjątkiem przypadków, gdy postanowienia niniejszych Regulaminu odsyłają do uregulowań szczególnych.
 10. Regulamin korzystania z Serwisu jest dostępny dla wszystkich użytkowników Serwisu pod adresem internetowym https://www.videotesty.pl/regulamin/
 11. Korzystając z Serwisu użytkownik akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu. W przypadku braku akceptacji Użytkownik nie jest uprawniony do korzystania z Usług Serwisu.
 12. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 13. Należy mieć na względzie, że koszty związane z pozyskiwaniem i udostępnianiem treści w Serwisie są pokrywane przede wszystkim z przychodów uzyskiwanych z tytułu świadczeń reklamowych realizowanych na rzecz reklamodawców w Serwisu. W związku z tym, North Star Czajkowski Marcin zastrzega, że treści udostępniane w ramach Serwisu mogą być prezentowane łącznie z reklamami.
 14. Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. O każdej zmianie Regulaminu Serwis powiadomi Użytkowników przed wejściem zmian w życie.
II. Ochrona praw autorskich i innych praw

Wszelkie prawa do Serwisu oraz jego wszystkich elementów (w tym oprogramowania, układu funkcjonalnego, elementów graficznych, baz danych i treści) należą do North Star Czajkowski Marcin i podlegają ochronie prawnej.

III. Ochrona prywatności i ochrona danych osobowych

Informacje dotyczące polityki prywatności serwisu dostępne są pod adresem: https://www.videotesty.pl/polityka-prywatnosci/

IV. Prawa i obowiązki użytkowników

 1. Korzystając z Serwisu, Użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa i postanowień niniejszego Regulaminu, a także zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów.
 2. Zakazane jest dostarczanie przez użytkowników Serwisu treści o charakterze bezprawnym.
 3. Serwis jest uprawniona do zaprzestania udostępniania Serwisu lub jego poszczególnych elementów dla Użytkownika, usunięcie konta Użytkownika lub jego zablokowania dla Użytkownika Serwisu, w przypadku:
  • naruszenia przez Użytkownika Serwisu przepisów prawa, postanowień niniejszego Regulaminu, zasad współżycia społecznego lub dobrych obyczajów;
  • w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę Serwisu lub innych Użytkowników Serwisu lub innych osób
 4. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje bezpłatne, indywidualne konto w Serwisie, w tym za zawartość i formę zamieszczanych materiałów.
 5. Serwis jest uprawniony do moderacji (usunięcia lub edycji) umieszczanych przez Użytkownika w Serwisie treści (dotyczy to m.i. komentarzy, wpisów na forum, wpisów na blogu).
 6. Użytkownik oświadcza, że publicznie udostępnione przez niego treści nie naruszają tajemnicy handlowej, przepisów prawa (w szczególności prawa autorskiego i praw pokrewnych), ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym prawa własności oraz prawa do wizerunku, a Użytkownik jest w pełni uprawniony do zamieszczenia tych filmów, zdjęć i treści w Serwisie
 7. Zamieszczenie jakichkolwiek materiałów w Serwisie jest równoznaczne z ich publicznym udostępnieniem.
 8. Niedopuszczalne jest prowadzenie przez Użytkowników, bez porozumienia z Serwisem działalności reklamowej lub marketingowej, której zasadniczym celem jest promocja podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub promocja towarów lub usług.
 9. Serwis ma prawo do prowadzenia działalności marketingowej, autopromocyjnej i charytatywnej na stronach Serwisu, w tym emisji reklam wszelkiego rodzaju produktów i usług w trakcie prezentacji filmów, tekstów, zdjęć i komentarzy zamieszczonych w Serwisie przez Użytkowników. Użytkownikom nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie z tytułu publikacji reklam na stronach Serwisu.
 10. Użytkownik może w każdym czasie zaprzestać korzystania z Serwisu w szczególności w przypadku braku zgody na zmianę Regulaminu.
 11. Użytkownik zobowiązuje się do pozostawienia umieszczonych przez siebie treści w Serwisie, jeśli postanowi odstąpić od korzystania z usług Serwisu.