PODPOWIEDZI:
VideoTesty.pl

Vtech Ki­di­zo­om Smart Watch

Innowacyjny zegarek dla najmłodszych Smart Watch firmy Vtech, pozwala nie tylko na naukę godzin i czasu, ale także na świetną zabawę przez wiele godzin.

Vtech Ki­di­zo­om Smart Watch
Zobaczyło: 4137 osób
OPIS Vtech Ki­di­zo­om Smart Watch

Smart Watch to znacz­nie wię­cej niż ze­ga­rek z do­ty­ko­wym ekra­nem. To tak­że apa­rat fo­to­gra­ficz­ny z funk­cją fil­mo­wa­nia oraz dyk­ta­fon, któ­ry na­gry­wa głos i po­zwa­la go w śmiesz­ny spo­sób zmie­niać. Jak­by te­go by­ło ma­ło, urzą­dze­nie po­sia­da tak­że 3 edu­ka­cyj­ne gry. Ki­di­zo­om Smart Watch po­sia­da moż­li­wość szyb­kiej zmia­ny tar­czy z ana­lo­go­wej na cy­fro­wą, co bar­dzo uła­twia dzie­ciom na­ukę go­dzin. Kie­dy wy­gląd tar­czy ze­gar­ka się znu­dzi moż­na za­mie­nić ją na in­ną – wy­bór jest ol­brzy­mi, po­nad 50 róż­nych wzo­rów. Apa­rat wbu­do­wa­ny w Smart Watch oprócz ro­bie­nia zdjęć po­zwa­la tak­że na krę­ce­nie krót­kich fil­mi­ków. Te­raz każ­dy waż­ny mo­ment w ży­ciu dziec­ka mo­że zo­stać utrwa­lo­ny. Do­dat­ko­we funk­cje apa­ra­tu ta­kie jak: ko­lo­ro­we fil­try i śmiesz­ne efek­ty spe­cjal­ne po­zwa­la­ją zmie­niać wy­ko­na­ne zdję­cie i nadać mu in­dy­wi­du­al­ny cha­rak­ter. Ta­kie na­rzę­dzia roz­wi­ja­ją dzie­cię­cą wy­obraź­nię i po­zwa­la­ją na swo­bod­ną kre­ację wła­snej wi­zji obra­zu.

Instrukcja obsługi do Vtech Ki­di­zo­om Smart Watch

Powyższe instrukcje są jedynymi w wersji elektronicznej, które dostarczane są przez producenta. Jeżeli nie pomagają Ci one w rozwiązaniu problemu, możesz skorzystać z naszej pomocy na naszej grupie na Facebooku - Testerzy VideoTestów.

Wyszukiwarka instrukcjiWyszukiwarka instrukcji

RECENZJE Smartwatchów

NEWSY DOTYCZĄCE Smartwatchów

ARTYKUŁY I PORADY DOTYCZĄCE Smartwatchów

Oceń Vtech Ki­di­zo­om Smart Watch

Ocena:

5 na podstawie 1 ocen

  • Nie ma jeszcze żadnych opinii. Możesz być pierwszy.

Pytania i odpowiedzi

  • Nie ma jeszcze żadnych pytań. Możesz być pierwszy.